geboortekaartjes van buskaartje.nl

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Originele en hippe geboortekaartjes en trouwkaarten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. begripsomschrijving deze voorwaarden betekent:B.U.S. Kaartje. De consument: degene die een overeenkomst met  B.U.S. Kaartje is aangegaan en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.Buskaartje: Een geboortekaartje, trouwkaart, verhuisbericht of ander kaartje uit het B.U.S. Kaartje assortimentOpdracht: Een door de consument verstrekte opdracht om Buskaartjes te laten maken en te verzenden naar een van tevoren afgesproken adres of adressen.

Artikel 2.
 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen B.U.S. Kaartje en de consument.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 B.U.S. Kaartje is geopend op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) van 9.00 tot 16.00 uur. Bestellingen buiten deze tijden, worden in behandeling genomen de eerstvolgende werkdag.

Artikel 3.
 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 B.U.S. Kaartje is pas aan een aanbieding gebonden als de consument, bij voorkeur schriftelijk/  per email, de aanvaarding hiervan bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. BTW en 2 maanden geldig.
3.3 B.U.S. Kaartje kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. monsters en modellen
4.1 B.U.S. Kaartje verstrekt tegen betaling van EUR 10 incl BTW en verzendkosten een proefmodel aan consument. 
4.2 Als de consument meerdere modellen wil ontvangen zijn alle volgende modellen € 10 per stuk.

Artikel 5. totstandkoming van de opdracht
5.1 De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument, na goedkeuring digitale proefdruk (indien van toepassing) en vooruit betaling van het totaal bedrag. Richtlijnen voor tijdige aanvaarding:Bij geboortekaartjes 4 weken voor de uitgerekende datum.Bij trouwkaarten 3 weken voor de datum van verzenden (trouwkaarten worden in de regel 6 weken voor de trouwplechtigheid verzonden). In alle van bovenstaande gevallen geld dat de bestelling wordt verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 6
. Levering
6.1 B.U.S. Kaartje gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 5.1 is voldaan.In geval van geboorte zal B.U.S. Kaartje er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte te leveren. Indien dit niet haalbaar is zal B.U.S. Kaartje niet later dan 2 werkdagen na de geboortedatum leveren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder leveren wordt in geval van verzending verstaan het afgeven bij de vervoerder.
6.2 Onder overmacht wordt o.a.verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld TNT Post. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van B.U.S.Kaartje het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten. 
6.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal B.U.S. Kaartje de voor levering bestemde Buskaartjes opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. B.U.S. Kaartje zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
6.4 Indien de consument gebruik maakt van de verzendservice van B.U.S. Kaartje verstuurt B.U.S. Kaartje de Buskaartjes rechtstreeks aan de consument. Op de leverdatum (zie 5.1) geeft B.U.S. Kaartje de artikelen tijdig af bij Post.nl.
6.5 Indien de consument geen gebruik maakt van de verzendservice kunnen de Buskaartjes op afgesproken leverdatum ( zie 5.1) bij B.U.S. Kaartje worden afgehaald of worden toegezonden per post. De kosten voor het toezenden per post zijn voor de consument.
6.6 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgeleverd, zal de eerste levering plaatsvinden binnen 2 weken na opdracht. 
6.7 Indien er fouten in de levering ontstaan door toedoen van derden bijvoorbeeld TNT post, sluit B.U.S. kaartje haar aansprakelijkheid uit (zie ook Artikel 11)

Artikel 7
. betaling
7.1 Bij opdracht dient het totaal bedrag vooruit betaald te worden ( zie artikel 5.1)
7.2 Indien de consument de opdracht wil annuleren zal B.U.S. Kaartje afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering de betaling binnen 14 dagen na annulering terugstorten op de rekening van de consument. B.U.S. Kaartje heeft het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht gemaakt zijn in te houden op het bedrag in geval van een reeds opmaakt kaartje is dat 20% van het totaalbedrag.
7.3 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die B.U.S. Kaartje maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.  

Artikel 8
. vrijwaring
8.1 De consument vrijwaart B.U.S. Kaartje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Buskaartje worden verwerkt.
8.2 Als de consument aan B.U.S. Kaartje informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van B.U.S. Kaartje.

Artikel 9.
 intellectueel eigendom en auteursrecht
9.1 Niets uit het assortiment van B.U.S. Kaartje mag nagemaakt en of verveelvoudigd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.U.S. Kaartje. Al onze Buskaartjes zij auteursrechtelijk beschermd en deels gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen.
9.2 Alle door B.U.S. Kaartje verstrekte stukken zoals tekeningen of bestanden zijn uitsluitend bedoeld voor de consument, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B.U.S. Kaartje worden verveelvoudigd.
9.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door B.U.S. Kaartje zijn gemaakt, blijven eigendom van B.U.S. Kaartje. B.U.S. Kaartje behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10.
 Kwaliteitsverschillen
10.1 Buskaartje is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 10 %.
10.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal  +  of –  5 mm
10.3 Buskaartje is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. B.U.S. kaartje gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

Artikel 11
. Aansprakelijkheid
11.1 B.U.S. Kaartje sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of fout bezorging van de door B.U.S. Kaartje verzonden kaartjes.
11.2 B.U.S. Kaartje sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortkomt uit het ontvangen van een Buskaartje, te weten eventuele schrik reactie van de magic flyers en het te laat nuttigen van etenswaren.Indien het Buskaartje etenswaren bevat zijn deze etenswaren op het moment van levering houdbaar en indien nodig tot het moment van levering gekoeld bewaard.

Artikel 12.
 Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen B.U.S. Kaartje en de consument is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 13.
 vindplaats van de voorwaarden
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Gooi, Eem-, en Flevoland te Almere.
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.